Loading ...
DANH MỤC SÁCH 2019
SẢN PHẨM (ĐÀ NẴNG)
HƯỚNG DẪN TẢI VÀ CÀI ĐẶT SÁCH ĐIỆN TỬ - IseeBooks

Sách Tiếng Anh - IseeBooks


 • Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 12 tập 2

  Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 12 tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đặng Hiệp Giang (Chủ biên)

  Giá bìa : 30.000 ₫ • Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 12 tập 1

  Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 12 tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đặng Hiệp Giang (Chủ biên)

  Giá bìa : 30.000 ₫ • Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 11 tập 2

  Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 11 tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đặng Hiệp Giang (Chủ biên)

  Giá bìa : 30.000 ₫ • Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 11 tập 1

  Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 11 tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đặng Hiệp Giang (Chủ biên)

  Giá bìa : 30.000 ₫ • Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 10 tập 2

  Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 10 tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đặng Hiệp Giang (Chủ biên)

  Giá bìa : 30.000 ₫ • Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 9 tập 1

  Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 9 tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đặng Hiệp Giang (Chủ biên)

  Giá bìa : 30.000 ₫ • Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 8 tập 2

  Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 8 tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đặng Hiệp Giang (Chủ biên)

  Giá bìa : 30.000 ₫ • Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 8 tập 1

  Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 8 tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đặng Hiệp Giang (Chủ biên)

  Giá bìa : 30.000 ₫ • Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 6 tập 1

  Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 6 tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Đặng Hiệp Giang (Chủ biên)

  Giá bìa : 30.000 ₫ • Tiếng Anh 9 - Tập 2 - Sách bài tập

  Tiếng Anh 9 - Tập 2 - Sách bài tập
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 37.000 ₫ • Tiếng Anh 9 - Tập 2 - Sách học sinh

  Tiếng Anh 9 - Tập 2 - Sách học sinh
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 52.000 ₫ • Tiếng Anh 8 - Tập 2 - Sách học sinh

  Tiếng Anh 8 - Tập 2 - Sách học sinh
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Giá bìa : 45.000 ₫ • Tiếng Anh 10 - Tập 1 - Sách học sinh

  Tiếng Anh 10 - Tập 1 - Sách học sinh
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 40.000 ₫ • Tiếng Anh 3 - Tập 1 - Sách học sinh

  Tiếng Anh 3 - Tập 1 - Sách học sinh
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 40.000 ₫ • Tiếng Anh 11 - Tập 2 - Sách học sinh

  Tiếng Anh 11 - Tập 2 - Sách học sinh
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 49.000 ₫ • Tiếng Anh 10 - Tập 2 - Sách học sinh

  Tiếng Anh 10 - Tập 2 - Sách học sinh
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 40.000 ₫ • Tiếng Anh 7 - Tập 2 - Sách học sinh

  Tiếng Anh 7 - Tập 2 - Sách học sinh
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 43.000 ₫ • Tiếng Anh 3 - Tập 2 - Sách học sinh

  Tiếng Anh 3 - Tập 2 - Sách học sinh
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 40.000 ₫ • Tiếng Anh 10 - Tập 1 - Sách bài tập

  Tiếng Anh 10 - Tập 1 - Sách bài tập
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 30.000 ₫ • Tiếng Anh 7 - Tập 1 - Sách bài tập

  Tiếng Anh 7 - Tập 1 - Sách bài tập
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 31.000 ₫ • Tiếng Anh 3 - Sách bài tập

  Tiếng Anh 3 - Sách bài tập
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 39.000 ₫ • Tiếng Anh 11 - Tập 2 - Sách bài tập

  Tiếng Anh 11 - Tập 2 - Sách bài tập
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 27.000 ₫ • Tiếng Anh 8 - Tập 2 - Sách bài tập

  Tiếng Anh 8 - Tập 2 - Sách bài tập
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Giá bìa : 33.000 ₫ • Tiếng Anh 10 - Tập 2 - Sách bài tập

  Tiếng Anh 10 - Tập 2 - Sách bài tập
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 25.000 ₫ • Thực hành Âm nhạc 2

  Thực hành Âm nhạc 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Võ Thị Xuân Phượng

  Giá bìa : 15.000 ₫ • Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 3 tập 1

  Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 3 tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Trần Nguyễn Phương Thùy (CB)

  Giá bìa : 27.000 ₫ • Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 3 tập 2

  Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 3 tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Trần Nguyễn Phương Thùy (CB)

  Giá bìa : 27.000 ₫ • Thực hành Âm nhạc 3

  Thực hành Âm nhạc 3
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Võ Thị Xuân Phượng

  Giá bìa : 15.000 ₫ • Hướng dẫn thực hành Tin học lớp 3 (Theo định hướng phát triển năng lực)

  Hướng dẫn thực hành Tin học lớp 3 (Theo định hướng phát triển năng lực)
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Bùi Văn Thanh (Chủ biên)

  Giá bìa : 40.000 ₫ • Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 4 tập 1

  Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 4 tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Trần Nguyễn Phương Thùy (CB)

  Giá bìa : 27.000 ₫ • Thực hành Âm nhạc lớp 5 tập 1

  Thực hành Âm nhạc lớp 5 tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Võ Thị Xuân Phượng

  Giá bìa : 15.000 ₫ • Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 4 tập 2

  Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 4 tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Trần Nguyễn Phương Thùy (CB)

  Giá bìa : 27.000 ₫ • Thực hành Âm nhạc lớp 5 tập 2

  Thực hành Âm nhạc lớp 5 tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Võ Thị Xuân Phượng

  Giá bìa : 15.000 ₫ • Thực hành Âm nhạc 4 Tập 1

  Thực hành Âm nhạc 4 Tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Võ Thị Xuân Phượng

  Giá bìa : 15.000 ₫ • Thực hành Âm nhạc 4 Tập 2

  Thực hành Âm nhạc 4 Tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Võ Thị Xuân Phượng

  Giá bìa : 15.000 ₫ • Hướng dẫn thực hành Tin học lớp 4 (Theo định hướng phát triển năng lực)

  Hướng dẫn thực hành Tin học lớp 4 (Theo định hướng phát triển năng lực)
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Giá bìa : 40.000 ₫ • Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 5 tập 1

  Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 5 tập 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Trần Nguyễn Phương Thùy (CB)

  Giá bìa : 27.000 ₫ • Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 5 tập 2

  Kiểm tra, đánh giá thường xuyên và định kỳ Tiếng Anh 5 tập 2
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Trần Nguyễn Phương Thùy (CB)

  Giá bìa : 27.000 ₫ • Hướng dẫn thực hành Tin học lớp 5 (Theo định hướng phát triển năng lực)

  Hướng dẫn thực hành Tin học lớp 5 (Theo định hướng phát triển năng lực)
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Bùi Văn Thanh (Chủ biên)

  Giá bìa : 40.000 ₫ • Thực hành Âm nhạc 1

  Thực hành Âm nhạc 1
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Võ Thị Xuân Phượng

  Giá bìa : 15.000 ₫ • Tiếng Anh 4 - Sách bài tập

  Tiếng Anh 4 - Sách bài tập
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 43.000 ₫ • Tiếng Anh 6 - Tập 1 - Sách học sinh

  Tiếng Anh 6 - Tập 1 - Sách học sinh
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 43.000 ₫ • Tiếng Anh 6 - Tập 2 - Sách học sinh

  Tiếng Anh 6 - Tập 2 - Sách học sinh
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 43.000 ₫ • Tiếng Anh 6 - Tập 1 - Sách bài tập

  Tiếng Anh 6 - Tập 1 - Sách bài tập
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 28.000 ₫ • Tiếng Anh 6 - Tập 2 - Sách bài tập

  Tiếng Anh 6 - Tập 2 - Sách bài tập
  (Kèm theo sách điện tử - IseeBooks)

  Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên)

  Giá bìa : 28.000 ₫
 • Thông tin liên hệ

  Hướng dẫn mua hàng

  Tài khoản của bạn

  Hỗ trợ trực tuyến

  Kinh doanh
  Kĩ thuật
  Phát triển khách hàng
  Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh : 0400568767, ngày 08 - 06 - 2017, tại Sở Kế Hoạch đầu tư TP. Đà Nẵng.
  ĐANG TRỰC TUYẾN : 75 | SỐ LƯỢT TRUY CẬP : 16.047.770